Preguntes

Freqüents

1- A Espanya, és suficient la pensió de la Seguretat Social?

No. Les pensions públiques resulten insuficients a tots els nivells. L’allunyament que es produeix entre la pensió pública i el salari que es gaudeix durant la vida laboral activa és obvi i especialment notable en el cas de salaris superiors als 24.000 euros. Així doncs, els pensionistes que es troben en els nivells mitjà-alt perden també el poder adquisitiu que mantenien quan eren actius.

2- Què es considera desocupació de llarga durada per concedir la liquiditat dels drets consolidats?

Per a un treballador en el Règim General es considera desocupació de llarga durada, la situació legal de desocupació del partícip, sempre que, estigui inscrit al moment de la sol·licitud com a demandant d’ocupació en el servei públic d’ocupació corresponent i no tingui dret a les prestacions per desocupació en el seu nivell contributiu, o hagi esgotat aquestes prestacions.
En el cas de treballadors per compte propi, per complir amb el requisit de desocupació de llarga durada: hauran d’estar prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i haver cessat la seva activitat, estar inscrits al moment de la sol·licitud com a demandants d’ocupació en el servei públic d’ocupació corresponent i no tenir dret a les prestacions per desocupació en el seu nivell contributiu, o haver esgotat aquestes prestacions.

3- Poden aportar a un Pla de Pensions les persones que ja no estan en actiu?

Es podran seguir realitzant aportacions per a la jubilació fins al cobrament de la prestació per jubilació del Pla de Pensions, independentment de la resolució de la Seguretat. Social. Les posteriors al cobrament seran per a defunció o dependència.
Les aportacions realitzades per cobrir la contingència de defunció o dependència també, podran ser objecte de reducció a la base imposable general de l’I.R.P.F del partícip.

4- On es pot seguir l'evolució d'un Fons de Pensions?

Catalana Occidente posa a la disposició dels partícips a través de la zona de client, el valor diari de la participació i evolució de cada pla individualitzat. El partícip rep un informe periòdic de l’evolució del pla de pensions. És obligatori per a les entitats gestores amb caràcter semestral.

5- Convé cobrar la prestació en forma de capital al moment de jubilar-se?

Si es fa una bona planificació, la millor manera de cobrar una prestació és una renda. Si hi ha necessitat de cobrar tot el capital de cop, per estalviar impostos, sol ser preferible cobrar en forma de capital en un exercici posterior al de jubilació. D’aquesta forma en l’exercici que es cobra es tenen rendes menors a les de la fase d’actiu i es produeix un efecte fiscal positiu.

6- Com s'integren les prestacions rebudes pel beneficiari?

Per a la integració de les prestacions rebudes a la base imposable de l’IRPF s’han de tenir en compte que tant les prestacions que es materialitzin en forma de capital, com les que es cobrin en forma de renda temporal o vitalícia o en forma de pagament sense periodicitat regular, el seu import s’integrarà anualment a la base imposable del beneficiari com a rendiment íntegre del treball.
Quan les prestacions es materialitzin en forma de capital, les aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006, gaudiran d’una reducció del 40%, sempre que hagin transcorregut més de 2 anys entre la primera aportació i el cobrament de la prestació. Quan es materialitzi en forma mixta serà aplicable el que es disposa als apartats anteriors.

7- Quina consideració fiscal tenen les prestacions d'un Pla?

Independentment de qui sigui el perceptor, de la contingència que doni lloc als pagaments o de la modalitat de cobrament del pla, totes les prestacions que atorga un Pla de Pensions tenen la consideració de rendiments del treball.
En el cas que la prestació d’un Pla de Pensions fos percebuda per una persona diferent del partícip, per defunció d’aquest, l’impost aplicable és també l’IRPF en concepte de rendiments del treball, i està exempt de l’impost de Successions i Donacions.

8- En cas de jubilació parcial, es poden cobrar les prestacions dels plans de pensions o realitzar aportacions?

La jubilació parcial es produeix quan es compatibilitza el cobrament d’una part de la pensió pública de jubilació amb l’exercici d’una activitat laboral a temps parcial. La jubilació parcial pot donar-se sense que s’hagi accedit prèviament a la jubilació total o, havent accedit a aquesta, en iniciar un treball a temps parcial amb posterioritat. En tots dos casos, l’import de la pensió de jubilació es redueix en proporció a la jornada laboral a temps parcial retribuïda que figuri en el contracte.
Cal tenir en compte que en cap cas pot simultaniejar la condició de beneficiari i partícip per jubilació en un Pla de Pensions. Per tant, si el partícip estigués percebent una renda del Pla de Pensions o estigués pendent del pagament d’un capital per la jubilació parcial del Pla de Pensions, no podrà reiniciar les aportacions per a la seva jubilació total a un altre Pla de Pensions fins que hagués percebut aquelles íntegrament i assigni els drets consolidats romanents a la posterior jubilació total.