Fiscalitat

Ingressos per a la teva jubilació i estalvi per avui

Els plans de pensions són el producte de previsió per excel·lència, amb el millor tractament fiscal. El partícip decideix les quantitats a aportar, que no podran ser superiors a 8.000 euros, màxim legal permès.

Fiscalitat de les aportacions

Les aportacions redueixen la base imposable de l’IRPF, amb el límit del 30% de la suma de rendiments nets del treball i activitats econòmiques percebudes individualment sempre que al final no resulti una base liquidable negativa. En aquest cas es podrà utilitzar aquest excés per reduir la base imposable dels cinc anys següents amb el mateix límit.

Aportacions al cònjuge

Els contribuents amb un cònjuge que no obtingui rendes a integrar en la part general de la base imposable o les obtingui en quantia inferior a 8.000 euros, podran reduir a la base imposable general les aportacions realitzades a favor d’aquest cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 euros.

Aportacions a favor de persones amb minusvalidesa

Les aportacions anuals màximes realitzades a favor d’una persona amb minusvalidesa, incloent-hi les seves pròpies aportacions, no podran depassar la quantitat de 24.250 euros. Les aportacions anuals màximes realitzades per cada partícip a favor de persones amb minusvalidesa lligades per relació de parentiu no podran depassar la quantitat de 10.000 euros.

Renda

Si el cobrament és en forma de renda, no existeixen reduccions, integrant-se per tant el 100% de la prestació percebuda anualment com a rendiment del treball.

Fiscalitat de les prestacions

Tota prestació d’un pla de pensions, independentment de la causa de la percepció o de la persona que ho percebi, té la qualificació de rendiment de treball subjecte a l’IRPF. La prestació per jubilació, invalidesa, defunció, dependència, malaltia greu, atur de llarga durada o per disposició de les aportacions realitzades amb almenys 10 anys d’antiguitat, té per tant el mateix tractament fiscal. La prestació (íntegra) es descriu com a rendiment del treball. En termes generals podem dir que independentment de la forma de cobrament triada, el beneficiari d’un pla de pensions haurà de declarar com a rendiment del treball en l’IRPF l’import que percebi en cada exercici per aquest concepte.

Capital

Reducció per aportacions fetes abans d’1/1/2007

No obstant això el comentat en els paràgrafs anteriors, l’actual normativa recull la possibilitat d’aplicar-se una reducció del 40% únicament sobre la part de la prestació corresponent a aportacions efectuades abans de l’1/1/2007, sempre que es compleixi:

 

1.- Que el cobrament de la prestació sigui en forma de capital

2.- S’ha de tenir en compte que si es té més d’un contracte, la reducció que correspongui solament s’aplicarà a les prestacions en forma de capital cobrades en un mateix exercici.
Per a contingències esdevingudes a partir d’1 de gener de 2015 es permet l’aplicació de la reducció del 40% quan se sol·liciti el cobrament de la prestació en el mateix exercici en què esdevingui la contingència o en els dos següents. Si la contingència es va produir entre 2011 i 2014 tindrà els 8 anys següents des de la mateixa i si és anterior al 2011 tindrà de termini fins a l’any 2018.

Excepcions

Fiscalitat aplicable en tot el territori espanyol excepte País Basc i Navarra.

Rendibilitat

Els Planes de Pensions són sistemes d’estalvi en el qual els partícips realitzen les aportacions que donen dret a cobrar unes prestacions en cas de jubilació, defunció, invalidesa, dependència, desocupació de llarga durada o malaltia greu. Aconseguint, per al futur, uns ingressos al moment de la jubilació i, per avui, un estalvi fiscal en l’Impost de Renda.
(*) Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.