Fiscalitat

Els rendiments derivats d’assegurances de vida tributen com a rendiment del capital mobiliari aplicant-se una retenció del 19% al moment del rescat dels valors garantits.

Les prestacions pagadores al Beneficiari per defunció de l’assegurat tributaran per l’impost de successions i donacions disminuint la quantia de l’impost en funció de la relació de parentiu entre Prenedor i Beneficiari

Rendibilitat

Rendibilitat del 1,20% (*) anual que pot incrementar-se en:

0,20% anual si agrupes 2 pòlisses
0,25% anual si agrupes 3 pòlisses
0,35% anual si agrupes 4 pòlisses
0,45% anual si agrupes més de 4 pòlisses
(*) Taxa vigent a 01.07.2016 per a nova contractació

Aquesta extra-rendibilitat s’aplicarà fins a un màxim de 50.000 € de valor garantit.