Les nostres

Cobertures

Les Assegurances de Vida Protecció Familiar garanteixen tant la cobertura del capital assegurat en cas de defunció, com de manera complementària, la contractació de les cobertures dels següents riscos:

Invalidesa Permanent i Absoluta

Si l’assegurat, per qualsevol causa, aconseguís amb total independència de la seva voluntat, una situació física i/o psíquica irreversible que li impedeixi l’exercici de qualsevol activitat remunerada, rebria el capital assegurat de forma anticipada.

Capital addicional en cas de mort per accident

En cas de defunció de l’assegurat a conseqüència d’un accident, els beneficiaris rebran el doble del capital assegurat.

Capital addicional en cas de mort per accident de circulació

En cas de defunció de l’assegurat a conseqüència d’un accident de circulació, els beneficiaris rebran el triple del capital assegurat. Si a més en el mateix accident mor el seu cònjuge, els fills comuns menors o incapacitats percebrien un altre capital addicional, per la qual cosa el capital es quadruplica.

Capital addicional en cas d’invalidesa per accident

En cas que l’assegurat sofreixi una invalidesa permanent i absoluta a conseqüència d’un accident, percebria el doble del capital assegurat per la garantia d’invalidesa.

Capital addicional en cas d’invalidesa per accident de circulació

En cas que l’assegurat sofreixi una invalidesa permanent i absoluta a conseqüència d’un accident de circulació, percebria el triple del capital assegurat per la garantia d’invalidesa.

Malalties greus

En cas que a l’assegurat se li diagnostiqui per primera vegada una de les següents malalties greus: càncer, infart de miocardi o cerebral, afecció crònica de les artèries coronàries que requereix cirurgia de by-pass o insuficiència renal, trasplantament d’òrgans majors, Alzheimer o Parkinson, té dret a percebre una bestreta del 25% o del 50% del capital previst per al cas de mort segons l’opció triada en la contractació.