Preguntes

Freqüents

1- Què garanteix el Pack Integral Responsabilitat Civil?

Abonament als perjudicats o als seus drethavents de les indemnitzacions al fet que donés lloc la teva responsabilitat civil.
Les taxes, drets i costes judicials derivats de la tramitació dels procediments coberts.
Els honoraris i despeses d’advocat.
Els drets i suplerts de procurador.
Les despeses notarials i d’atorgament de poders per a plets, així com les actes, requeriments i altres actes necessaris per a la defensa dels teus interessos.
Els honoraris i despeses de perits.
La constitució de fiances, tant en processos penals com a civils.

2 - Per què necessito contractar una assegurança de responsabilitat civil?

Una assegurança de responsabilitat civil com el nostre Pack integral ofereix protecció, en l’àmbit de la seva vida privada, activitat comercial, industrial i professional. Aporta la tranquil·litat necessària davant tercers pels danys personals i materials, causats de manera involuntària, així com els esdeveniments imprevistos que poden afectar el seu patrimoni o modificar la seva situació jurídica, en l’àmbit de la seva vida privada i professional.