Cobertures

El Grup Catalana Occidente t’ofereix el Pack Integral Responsabilitat Civil, una assegurança especialitzada en protecció jurídica per salvaguardar els teus interessos, en l’àmbit de la teva vida privada, activitat comercial, industrial i professional.
Et proporciona la tranquil·litat necessària enfront de tercers pels danys personals i materials causats de manera involuntària, així com pels esdeveniments imprevists que poden afectar el teu patrimoni o modificar la teva situació jurídica, tant en l’àmbit de la teva vida privada com a professional.
El nostre Pack Jurídic Integral t’ofereix les següents cobertures, en funció del que hagis contractat, i així consten en la pòlissa:

Reclamació de Danys
Es reclamen els danys d’origen no contractual que hagis pogut patir tant tu com les coses mobles de la teva propietat i que estiguin ocasionats per imprudència o dolosament.

Defensa Penal
En processos per imprudència, imperícia o negligència.

Drets relatius a l’habitatge o local
Protecció dels teus interessos en relació amb el teu habitatge o local: com a inquilí o com a propietari/usufructuari.

Contractes de Serveis
Reclamació per incompliment d’aquells contractes d’arrendament de serveis tals com a serveis de neteja, mudances, viatges i hostaleria, etc., que afectin la teva vida privada, així com al voltant de la teva activitat comercial, industrial o professional.

Contractes sobre coses mobles
Reclamació en litigis sobre incompliment de contractes que tinguin per objecte coses mobles com ara els de compravenda, dipòsit, permuta, pignoració i altres anàlegs.

En relació amb el servei domèstic
Defensa dels teus interessos enfront de les reclamacions del teu servei domèstic.

Dret fiscal
Defensa en les reclamacions relacionades amb la declaració de l’IRPF i del Patrimoni, consistent en la interposició dels recursos enfront de l’Administració.

Contractes laborals
Defensa dels teus drets en els conflictes individuals de treball, reclamant contra l’empresa privada o Organismes públics on prestis els teus serveis per incompliment de les normes contractuals.
També comprèn la defensa de la responsabilitat penal amb motiu de l’acompliment del teu treball com a assalariat.

Contractes laborals (Empreses)
Defensa dels teus interessos com demandat, en relació directa amb un conflicte laboral, de caràcter individual, promogut per algun dels teus assalariats.

Defensa en qüestions administratives
Defensa en els procediments iniciats per l’Administració pública en relació amb el local i activitat comercial o empresarial.

Reclamació en contractes de subministraments
Reclamació per incompliment dels contractes de subministrament d’aigua, gas, electricitat i telèfon, concertats pel titular del comerç o empresa en el desenvolupament de l’activitat descrita.

Defensa davant la inspecció de treball
Defensa en els procediments instats per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per suposades infraccions de la formativa legal aplicable a l’empresa de condicions de treball, ocupació, seguretat social i seguretat i higiene en el treball.