Cobertures

L’Assegurança d’Accidents Individual del Grup Catalana Occidente ha estat creat per protegir i garantir la seva seguretat, en qualsevol lloc del món i sota qualsevol circumstància imprevista.

L’assegurat ha de contractar, almenys, una de les següents cobertures:

Un capital en cas de defunció per accident
Un capital en cas d’invalidesa permanent per accident complementat, segons modalitat contractada.

Cobertures opcionals (segons modalitat)

A causa de defunció

Mort per infart de miocardi (accident laboral)
Mort per infart de miocardi o vessi cerebral (24 h)
Doble indemnització per defunció de tots dos cònjuges (defunció per qualsevol causa)
Despeses sepeli
Mort per accident de circulació (capital addicional)
Beca d’estudis per a fills menors
Repatriació per a estrangers (en cas de defunció)
Beca de estudios para hijos menores
Repatriación para extranjeros (en caso de fallecimiento)

A causa d’invalidesa

Doble indemnització per invalidesa permanent absoluta de tots dos cònjuges
Invalidesa permanent progressiva per accident (225% o 350%)
Invalidesa permanent per accident de circulació (capital addicional)
Invalidesa permanent absoluta per infart de miocardi o vessi cerebral (24 h)
Invalidesa professional per accident
Gran invalidesa per accident o accident de circulació (capital addicional)

Unes altres causes

Indemnització fractures greus per accident
Incapacitat temporal per accident
Assistència sanitària per accident (cobertura bàsica o àmplia)
Dieta diària d’hospitalització per accident
Dieta diària Hospitalització per accident o malaltia
Subsidi per privació temporal del permís de conduir, per accident de circulació
Assistència en viatge i assistència en cursos d’estudiants en l’estranger
Reemborsament de Despeses Cancel·lació de viatge
Defensa Jurídica. Inclou un Servei Telefònic d’Assessoria Jurídica
Targeta MULTISALUD ACCIDENTS, amb prestació de serveis de: Orientació Mèdica Telefònica, Segona Opinió Mèdica i Assegurança Dental.

Flexibilitat en l’àmbit de cobertura

24 hores
Accidents produïts en la seva vida privada o professional

Extra-laboral
Accidents produïts en la vida privada, excloent risc laboral

Laboral
Accidents produïts en l’exercici de la seva professió, inclou risc “in-itinere”

Viatge
Accidents durant un viatge i dies d’estada en el lloc de destinació les 24 hores

Circulació
Accidents sofert com a passatger, usuari de transport públic, conductor d’automòbil o moto i vianant

Aeri
Accidents produïts tant en les aeronaus com en els llocs d’embarcament i transbordament

Esportiu
Accidents ocasionats durant la pràctica d’esports com a aficionat o amateur