Preguntes

Freqüents

1- Què s'entén per CONTINENT?

Edifici o recinte on l’assegurat desenvolupa la seva activitat.
Comprèn aquest concepte els següents elements del recinte o edifici quant a:
– Elements estructurals i edifici (fonaments, estructures, parets, envans, sòls, cobertes, sostres, cristalls, persianes, annexos, patis, garatges…).
– Instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, energia solar, climatització, sanitàries; ventilació, parallamps, ascensors i muntacàrregues.
– Revestiments (marbres, granits, falsos sostres, moquetes, pintura, miralls, rètols i anuncis lluminosos).
– Servituds exteriors: fanals, murs o tanques de tancament, murs de contenció de terres, obres d’infraestructura, pavimentació exterior, voltes, reixats o similars, voreres, vials i carrers d’ús privat de l’establiment assegurat.
– Jardins i instal·lacions esportives

2- Què s'entén per CONTINGUT?

Por este seguro quedan amparados los bienes e intereses que sean patrimonio propio de la empresa, incluyendo su interés en las reformas y mejoras realizadas en los edificios propiedad de terceros, siempre que todo ello esté directamente relacionado con el activo de producción o comercialización de la actividad propia de la empresa.

Per aquest segur queden emparats els béns i interessos que siguin patrimoni propi de l’empresa, incloent-hi el seu interès en les reformes i millores realitzades als edificis propietat de tercers, sempre que tot això estigui directament relacionat amb l’actiu de producció o comercialització de l’activitat pròpia de l’empresa.

Conjunt de béns situats a l’interior del recinte o local on es desenvolupa l’activitat assegurada, que siguin propis per raó de tal activitat i sobre els quals el Prenedor o l’Assegurat, tingui títol de propietat o un altre interès assegurable.
Formen part del contingut:
– El mobiliari, la maquinària i les instal·lacions no fixes.
– Les mercaderies, els motlles, patrons i matrius.

Mitjançant pacte exprés, podran incloure’s els vehicles propietat de l’empresa mentre es trobin a l’interior de les dependències assegurades.