Preguntes

Freqüents

1 - Perquè serveix el segur de PIME Industrial?

Per aquesta assegurança queden emparats els béns i interessos que siguin patrimoni propi de l’empresa, incloent-hi el seu interès en les reformes i millores realitzades als edificis propietat de tercers, sempre que tot això estigui directament relacionat amb l’actiu de producció o comercialització de l’activitat pròpia de l’empresa.

2 - Quins béns puc assegurar amb PIME Indústries?

EDIFICI:
Conjunt de construccions principals o accessòries i les seves instal·lacions fixes (aigua, gas, electricitat, calefacció, refrigeració i altres pròpies de l’edifici com a tal), i també els elements fixos de decoració i els murs de distribució.

AIXOVAR (maquinària, mobiliari i instal·lacions):
Conjunt de béns mobles i estris professionals d’oficina, comerç o indústria, maquinària i instal·lacions, utillatges i eines de treball que siguin propis per raó de la professió o activitat assegurada.

EXISTÈNCIES:
Conjunt de matèries primeres, productes en procés de fabricació i acabats, embalatges, recanvis, accessoris, productes per a la venda i matèries auxiliars que siguin pròpies i necessàries per raó de l’activitat. Amb possibilitat de contractació de segur flotant per declaracions o bé ja pactat per període en les condicions particulars de la pòlissa.