Les Nostres

Cobertures

Responsabilitat Civil pels danys materials i corporals causats a tercers derivats de l’activitat de l’empresa i/o dels productes fabricats o comercialitzats.

Despeses derivades dels sinistres coberts:
Despeses d’extinció
Despeses de salvament
Despeses de desenrunament
Despeses de desallotjament forçós
Despeses de reposició d’arxius, motlles i matrius
Despeses de restitució estètica

Reclamació i defensa jurídica

Garanties opcionals:
Danys elèctrics
Riscos extensius: actes de vandalisme o malintencionats, pluja, pedra, neu, inundació per trencament, desbordament, fum, impacte de vehicles terrestres.
Danys per aigua (inclosos despeses de localització i reparació i la responsabilitat civil derivada d’aquests danys).
Pèrdues conseqüencials (benefici brut, despeses fixes) (opcional)
Robatori i espoliació (inclou desperfectes i el robatori de metàl·lic).
Equips ofimàtics
Trencament de miralls, cristalls, rètols i anuncis lluminosos.
Béns refrigerats

Servei d’accés a Iberinform