Preguntes

Freqüents

1- Què cobreix aquesta assegurança?

Per aquesta assegurança queden emparats els béns i interessos que siguin patrimoni propi de l’empresa, incloent-hi el seu interès en les reformes i millores realitzades als edificis propietat de tercers, sempre que tot això estigui directament relacionat amb l’actiu de producció o comercialització de l’activitat pròpia de l’empresa.

2- Quins són els béns assegurables?

Por este seguro quedan amparados los bienes e intereses que sean patrimonio propio de la empresa, incluyendo su interés en las reformas y mejoras realizadas en los edificios propiedad de terceros, siempre que todo ello esté directamente relacionado con el activo de producción o comercialización de la actividad propia de la empresa.

EDIFICI: Conjunt de construccions principals o accessòries i les seves instal·lacions fixes (aigua, gas, electricitat, calefacció, refrigeració i altres pròpies de l’edifici com a tal). Així com els elements fixos de decoració i els murs de distribució.
AIXOVAR (maquinària, mobiliari i instal·lacions): Conjunt de béns mobles i estris professionals d’oficina, comerç o indústria, maquinària i instal·lacions, utillatges i eines de treball que siguin propis per raó de la professió o activitat assegurada.
EXISTÈNCIES: Conjunt de matèries primeres, productes en procés de fabricació i acabats, embalatges, recanvis, accessoris, productes per a la venda i matèries auxiliars que siguin pròpies i necessàries per raó de l’activitat. Amb possibilitat de contractació de segur flotant.