Cobertures

L’Assegurança de Maquinària i Equips Electrònics té per objecte assegurar la maquinària, instal·lacions o equips que estiguin situats a l’interior del recinte o lloc en el qual realitzen el seu treball.
Es compon d’unes garanties bàsiques, que permeten garantir els danys soferts per causa dels principals riscos que amenacen a cada tipus de màquina o aparell, i d’una sèrie de garanties complementàries que amplien la cobertura a mesura de les necessitats de l’Assegurat.
Danys materials directes que puguin sofrir els aparells, màquines, instal·lacions o equips i que facin necessària la seva reparació o reposició, sempre que siguin deguts a una causa sobtada, accidental i imprevisible.

Garanties complementàries

Incendi i explosió interns i caiguda del raig (en el segur de màquines fixes).
Béns refrigerats (en el segur d’equips de producció de fred).
Circulació i transport (en el segur d’equips i màquines mòbils).
Vessament de líquids en els dipòsits assegurats.
Portadors externs de dades dels equips electrònics.

Despeses derivades dels sinistres coberts per la pòlissa

Despeses addicionals per hores extres, nocturnes o treballs en festius.
Ús d’instal·lació o equip aliè en cas de sinistre de l’equip assegurat.