Coberturas

Mitjançant l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional et garantim la responsabilitat civil extracontractual que se’t pugui derivar, com a conseqüència dels danys corporals i perjudicis econòmics causats involuntàriament a tercers, per tu o per les persones de qui siguis responsable, amb motiu i durant el desenvolupament de l’activitat professional assegurada.

Cobertures segons grup de risc

Sanitat Humana

 • Facultatius amb titulació superior.
 • Especialitats sense intervenció quirúrgica.
 • Especialitats amb intervenció quirúrgica.
 • Especialitats mixtes.
 • No facultatius amb titulació mitjana.
 • Personal no titulat.
 • Centres sanitaris.
 • Altres activitats relacionades amb la sanitat humana.

Veterinària

 • Professionals amb titulació.
 • Centres veterinaris.

Ensenyament

 • Professors.
 • Centres d’ensenyament.

Assessorament, mediació o representació

 • Professionals del dret.
 • Professionals diversos.

Enginyeries

 • Exercici lliure de la professió.
 • Dependents de l’empresa privada, pública o Administració.
 • Oficines tècniques.

Cobertures en % sobre capital

 • Professional: 100%
 • Danys a expedients: 10%
 • Locals arrendats: 100%
 • Béns d’empleats: 10%
 • Sancions per l’incompliment de la LOPD: Límit propi
 • Treballs en països de la UE: 100%
 • Explotació: 100%
 • Patronal: 100%
 • Defensa penal i reclamació de danys: Inclou defensa penal, reclamació de danys, drets relatius al local, contractes de serveis, contractes sobre coses mobles, contractes laborals i servei telefònic de consultes.

El límit màxim d’indemnització per a cada garantia és el que resulti d’aplicar el percentatge que s’indica sobre el capital assegurat. Haurà de tenir-se en compte que el límit màxim d’indemnització per a la suma de totes les garanties serà el capital assegurat.

Modalitats de contractació

 • Garantia de subscripció bàsica i obligatòria: Es garanteixen els danys personals i perjudicis econòmics, causats involuntàriament a tercers, amb motiu o durant el desenvolupament de l’activitat professional assegurada.
 • Danys a expedients: També a documents que es trobin en el teu poder.
 • Locals arrendats: Danys a immobles llogats per l’assegurat, a conseqüència dels riscos d’incendi i els definits habitualment com a complementaris.
 • Béns d’empleats: Danys causats a béns que són propietat del teu personal assalariat.
 • Sancions per l’incompliment de la LOPD: Es garanteix el pagament de les quantitats que resultin legalment obligades que cal pagar davant una sanció imposada per l’Agència de Protecció de Dades.
 • Treballs en països de la Unió Europea: Possibilitat d’ampliar la cobertura de Responsabilitat civil professional a la teva activitat realitzada en països de la Unió Europea.
 • Responsabilitat civil d’explotació: Danys materials, personals i els seus perjudicis econòmics causats a tercers derivats de la titularitat dels locals i despatxos destinats a la seva activitat professional.
 • Responsabilitat civil patronal: Reclamacions que puguin dirigir els teus treballadors o els drethavents d’aquests, pels danys i perjudicis derivats d’accidents de treball.
 • Defensa penal i reclamació de danys: La més àmplia gamma de cobertures pel que fa a defensa i reclamació per a tot tipus de circumstàncies que puguin afectar a l’àmbit de la teva empresa.
 • La pòlissa inclou també la reclamació d’honoraris professionals i una renda per inhabilitació professional.