Cobertures

Amb l’Assegurança de Responsabilitat Civil d’Indústries et garantim la responsabilitat civil extracontractual que pugui derivar-se per a tu com a conseqüència dels danys personals o materials directes.
A més, et garantim els perjudicis econòmics derivats directament d’aquests danys, causats involuntàriament a tercers per tu o per les persones dels qui siguis responsable amb motiu i durant el desenvolupament de l’activitat industrial assegurada.
Confians Risc, a més, et garanteix el pagament de les despeses que poguessin generar-se per la teva defensa jurídica.
Queden cobertes les fiances judicials que poguessin exigir-se.

Reclamacions cobertes

Subcontractistes: danys causats a tercers per aquelles persones o empreses a les quals s’ha confiat parcial o totalment algun dels treballs realitzats.
Béns en dipòsit: danys causats a béns que, per a la seva custòdia o venda, es trobin en el teu poder i siguin propietat de tercers.
Béns manipulats: Danys causats a béns que, per a la seva reparació, neteja, revisió o manteniment, es trobin en el teu poder i siguin propietat de tercers.
Locals arrendats: Danys causats a immobles arrendats per l’assegurat com a conseqüència dels riscos d’incendi i els definits habitualment com a complementaris.
Béns empleats: Danys causats a béns que siguin propietat del teu personal assalariat.

Responsabilitat civil de producte / postreballs

Danys causats pels productes que s’haguessin fabricat, lliurat o subministrat, després de la seva entrega als clients o a terceres persones, així com pels treballs que s’haguessin prestat després de l’entrega fruit de deficiències comeses en les diferents operacions abans de l’entrega.

A més, tens la possibilitat de personalitzar aquesta cobertura segons els teus interessos i de protegir les teves exportacions als EUA i al Canadà, a tot el món llevat dels EUA i el Canadà o a tot el món inclosos els EUA i el Canadà.

Defensa penal i reclamacions

Inclou defensa penal, reclamació de danys, drets relatius al local, contractes de serveis, contractes sobre coses mobles, contractes laborals, defensa en qüestions administratives, reclamació en contractes de subministraments i servei telefònic de consultes.

Amb aquesta garantia, podràs contractar de manera opcional la defensa davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Responsabilitat civil patronal

Possibles reclamacions dirigides contra tu o els teus treballadors, o els drethavents d’aquests, pels danys i perjudicis derivats d’accidents de treball.

Directius i alts càrrecs (D&O)

Protecció al directiu o alt càrrec, en relació amb la seva empresa, que pugui veure perjudicats els seus interessos en relació amb reclamacions de:

 • Socis i accionistes, per una mala gestió i per o haver pres les decisions correctes en la gestió de l’empresa.
 • Clients, per no haver rebut el servei o la prestació acordada.
 • Creditors i proveïdors, per impagaments, incompliment d’acords comercials, etc.
 • Els seus propis empleats, per acomiadaments, incompliments contractuals, discriminació, assetjament, etc.

Responsabilitat civil per incompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

Sancions i despeses complementàries: cobertura de les sancions administratives derivades de la infracció de la LOPD.

L’import de les sumes assegurades per aquesta cobertura es regirà pel règim sancionador actual, estipulat segons la gravetat de la infracció:

 • Lleu: de 900 € a 40.000 €
 • Greu: de 40.000 € a 300.000 €
 • Molt greu: de 300.000 a 600.000 €

Esquema de garanties

 • Béns en dipòsit: 10%
 • Subsidiària de subcontractistes 100%
 • Béns manipulats: 10%
 • Locals arrendats: 100%
 • Béns d’empleats: 10%
 • Patronal: 100%
 • Producte / postreballs: 100%