Coberturas

Amb l’Assegurança Responsabilitat Civil de Comerços, Cultura i Oci et garantim la responsabilitat civil extracontractual que pugui derivar-se per a tu, com a conseqüència de danys personals o materials directes, així com dels perjudicis econòmics derivats directament d’aquests danys personals o materials, causats involuntàriament a tercers per tu per les persones dels qui sigui responsable, amb motiu i durant el desenvolupament d’activitats comercials, de caràcter cultural o d’oci.
Els riscos susceptibles de ser assegurats mitjançant aquesta modalitat de segur es troben recollits en dos grans grups: Comerços i Cultura i Oci.

Reclamacions cobertes

Danys per aigua: danys i perjudicis que es causin a tercers per vessament accidental i imprevist d’aigua d’instal·lacions del risc assegurat.
Mercaderies en dipòsit: danys a mercaderies que són propietat de tercers que es trobin al teu poder per a la seva custòdia o venda.
Béns manipulats: danys a béns que són de tercers que estiguin sota el teu poder.
Locals arrendats: danys a immobles que hagis llogat per desenvolupar l’activitat assegurada.
Treballs exteriors: danys causats per treballs de col·locació, muntatge, instal·lació, revisió o manteniment, en dependències propietat de tercers.

Si uses a autònoms o subcontractistes, aquesta garantia també cobreix la responsabilitat civil subsidiària que li pogués correspondre, pels danys que els mateixos poguessin ocasionar a tercers perjudicats.
Béns propietat d’empleats: danys causats a béns propietat del teu personal.

Responsabilitat civil patronal

Reclamacions per accidents de treball que han donat lloc a danys corporals i han estat presentades pel teu personal assalariat.

Responsabilitat civil d’explotació

Està coberta la responsabilitat civil extracontractual que pugui derivar-se, com a conseqüència dels danys personals o materials i perjudicis econòmics derivats directament d’aquests danys, causats accidentalment a tercers per l’activitat assegurada.

Responsabilitat civil de producte/postreballs

Danys causats pels productes que s’han lliurat o subministrat, després del seu repartiment als clients o a unes altres terceres persones, així com pels treballs que s’han prestat, després de l’entrega.

Defensa i reclamacions

Inclou defensa penal, reclamació de danys, drets relatius al local, contractes de serveis, contractes sobre coses mobles, contractes laborals, defensa en qüestions administratives, reclamació en contractes de subministraments i servei telefònic de consultes. Opcionalment es pot incloure la defensa davant la inspecció de treball.