Cobertures

Protecció Jurídica Bàsica

Cobertures (segons el tipus de pòlissa i la modalitat d’assegurança)

Consisteix en assistir, assessorar jurídicament o efectuar tràmits de reclamació i defensa per via amistosa i judicial, davant els responsables dels danys o dels que hagi d’exigir una reparació, o un dret, garantint les despeses que es generin fins al límit assegurat.

Assistència i Assessorament Jurídic

Assessorament judicial i extrajudicial telefònic o en despatx d’advocats, per tràmits i / o assistència a citacions judicials
Redacció i revisió de documents i contractes; cartes de reclamació

Reclamació

D’danys corporals o materials soferts en accident o en l’immoble
De drets relatius a l’immoble (inquilí, propietari, ocupació il·legal de l’immoble, obres)
Per incompliment de contractes d’arrendaments de serveis, sobre coses mobles o subministraments a l’immoble
De drets per altres assegurances i Consorci Compensació d’Assegurances
Defensa drets laborals davant l’Administració o defensa laboral de l’autònom econòmicament dependent

Defensa

Penal
Front Administracions Públiques per infraccions administratives
Davant Inspecció de Treball
Suplementària de la Responsabilitat Civil
Social per contractes laborals

Despeses

Comprovació de l’origen dels danys
Despeses de peritatge

Defensa i Reclamació del contracte de lloguer (opcional)

Garanteix la protecció a aquells clients – Propietaris que tenen destinats pisos al lloguer i només volen cobrir les despeses que ocasiona la reclamació judicial dels lloguers impagats per part de l’inquilí i el mateix desnonament

Cobertures

Protecció Jurídica Completa

Cobertures (segons el tipus de pòlissa i la modalitat d’assegurança)

La cobertura inclou a més de l’Assistència i Assessorament Jurídic del Grup Bàsic, l’ampliació addicional de Reclamació, Defensa i Despeses, garantint:

Reclamació (ampliació de l’opció de contractació Bàsica)

Extensió reclamació danys materials (perjudicis)
Defensa contra accions de mobbing immobiliari
Extensió reclamació contractes arrendaments de serveis
Reclamació per ocupació il·legal de l’immoble
Extensió reclamació danys corporals (a empleats), de drets relatius al local, de contractes sobre arrendaments de subministraments
Reclamació d’honoraris o factures

Defensa (ampliació de l’opció de contractació Bàsica)

Fiances.
Extensió defensa suplementària de la responsabilitat civil
Per supòsits d’assetjament laboral i agressió sexual
Extensió de la defensa penal

Defensa i Reclamació del contracte de lloguer (opcional)

Garanteix la protecció a aquells clients – Propietaris que tenen destinats pisos al lloguer i només volen cobrir les despeses que ocasiona la reclamació judicial dels lloguers impagats per part de l’inquilí i el mateix desnonament.