Cobertures

L’assegurança d’ACCIDENTS CONVENIS té com a finalitat garantir prestacions que tenen el caràcter de millora voluntària respecte de les quals atorga la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva.
Els beneficiaris són tots els empleats que formen part de la plantilla de l’empresa.
Amb l’aparició de la normativa legal sobre instrumentació de compromisos per pensions, les empreses s’obliguen a “exterioritzar”, mitjançant un contracte de segur, tot compromís a càrrec seu que impliqui el pagament d’un capital per defunció de l’empleat assegurat, o per causa d’una invalidesa permanent, en els seus graus de total, absoluta o gran invalidesa, que aquest empleat pugui sofrir.
És molt comú, que dins de la negociació dels convenis laborals, s’inclogui l’obligatorietat per part de l’empresari de contractar una assegurança d’accidents Col·lectiva.
Les cobertures i capitals correspondran a l’exigit en el conveni laboral del sector d’activitat que s’assegura, per a una Assegurança d’accidents col·lectiva.

Cobertures de contractació mínima obligatòria

Defunció per accident i/o Invalidesa permanent absoluta i gran invalidesa, per accident o Invalidesa permanent absoluta i parcial, i gran invalidesa per accident.

Altres cobertures opcionals

Defunció per malaltia professional
Defunció natural/despeses de sepeli
Defunció per accident de circulació
Invalidesa permanent total per accident
Gran invalidesa per malaltia professional
Invalidesa permanent absoluta i parcial per malaltia professional
Invalidesa permanent absoluta per malaltia
Invalidesa permanent total per malaltia professional
Invalidesa permanent per accident de circulació
Assistència sanitària per accident.

Àmbit temporal de la cobertura, en cas d’accident

Àmbit 24 hores
Es garanteixen els accidents que puguin succeir a l’assegurat tant en l’àmbit de la seva vida privada com en l’àmbit laboral.
Àmbit laboral
Es garanteixen els accidents que puguin succeir a l’assegurat durant l’exercici de la seva professió, i siguin qualificats d'”accident”
(*) En els convenis que requereixen específicament la contractació d’aquestes garanties.